Terms & Conditions

Welcome to Goship, an online inventory management system owned and operated by operated by GoShip Co., Ltd. The following terms and conditions govern our relationship with our clients and others who interact with our website.

image

เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

บริษัท โกชิปป์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา“) เป็นผู้ให้บริการระบบ GoShip ซึ่งเป็นระบบหลังบ้านช่วยจัดการขนส่งสินค้าหรือพัสดุ รวมถึงเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงเกี่ยวกับบริการขนส่งระหว่างท่านกับผู้บริการขนส่งชั้นนำที่เป็นพันธมิตรของเรา เพื่อให้ท่านมีความสะดวกในการติดต่อใช้บริการ ทำให้ท่านสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้มากและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

เพื่อให้ท่านเข้าถึงบริการจากเราอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท่านได้มีการสมัคร ลงทะเบียน หรือใช้บริการของเรา เราจะถือว่าท่านได้ศึกษาและยอมรับเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้วทุกประการโดยอัตโนมัติ ดังนั้นก่อนการสมัคร ลงทะเบียน หรือใช้บริการจากเรา โปรดศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการนี้ก่อนทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์หรือหน้าที่ของท่าน (ถ้ามี) จากการใช้บริการของเราอย่างครบถ้วนแล้ว

นิยาม

เว้นแต่มีการกำหนดเป็นอย่างอื่น ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อนี้

เรา” หรือ “บริษัท” ให้หมายถึง บริษัท โกชิปป์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ GoShip หรือชื่ออื่นใดอันหมายถึงบริการดังกล่าว

ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน” ให้หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่เข้าถึง เข้า ลงทะเบียน หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดและให้หมายรวมถึงผู้ใช้บริการที่ใช้งานโดยตรงผ่านเว็บไซต์ แอปพลิชัน และ/หรือช่องทางของเราในรูปแบบต่างๆ

ผู้บริการขนส่ง” ให้หมายถึง บุคคลที่ประกอบกิจการขนส่ง ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท โดยที่ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้บริการของผู้บริกาารขนส่งต่างๆได้เองผ่านบริการของบริษัท

เงื่อนไขการใช้บริการ” ให้หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด ข้อสัญญา หรือชื่ออื่นใดที่มีลักษณะแบบเดียวกันที่เราได้แจ้งและมีผลทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

บริการ” ให้หมายถึง การให้บริการต่างๆ ในระบบที่กำหนดไว้โดยบริษัท ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือผ่านช่องทางต่างๆที่จัดให้โดยบริษัท ไม่ว่า ณ ขณะนั้นจะใช้ชื่อ GoShip หรือไม่ก็ตาม แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริการที่เป็นส่วนเชื่อมต่อหรือบริการที่ดำเนินการโดยผู้บริการขนส่ง

ข้อมูล” ให้หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่บริษัทผ่านทางช่องทางต่าง ๆ

บัญชีผู้ใช้งาน” ให้หมายถึง ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัส OTP – One Time Password รวมถึงรหัสอื่นใด หรือวิธีการยืนยันตัวบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการนี้ โดยไม่ว่าจะเป็นรหัสที่ผู้ใช้บริการหรือบริษัทเป็นผู้กำหนด

ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการทุกประเภทที่ผู้ใช้บริการต้องชำระให้แก่บริษัทจากการใช้บริการ

ตัวแทน” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล หรือชื่ออื่นใดอันมีความหมายเดียวกัน ที่ได้รับอนุญาตและ/หรือได้รับแต่งตั้งจากผู้ใช้บริการให้สามารถใช้ระบบหรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท

ขอบเขตการให้บริการ

 • บริษัทของดเว้นและสงวนสิทธิ์ ไม่ให้บริการสำหรับสินค้าหรือพัสดุบางชนิด ได้แก่ สัตว์มีชีวิต สิ่งเสพติดสิ่งลามกอนาจาร สิ่งที่มีถ้อยคำหรือเครื่องหมายหรือลวดลายหยาบช้า วัตถุไวไฟ วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อหรือการป้องกัน วัตถุที่บรรจุหีบห่อไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง วัตถุมงคลหรือสิ่งของใช้แล้ว(สินค้ามือสองทุกชินิด) สิ่งโสโครกหรือสิ่งมีพิษซึ่งอาจทำให้เกิดอันตราย สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์ สิ่งอื่นใดอันผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี สิ่งอื่นใดที่เป็นพัสดุต้องห้ามหรือเป็นพัสดุที่ไม่รับขนส่งตามนโยบายของผู้บริการขนส่งแต่ละรายหรือพัสดุที่มีขนาดหรือน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ให้บริการขนส่งกำหนด ซึ่งผู้บริการขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการใช้บริการของบริษัทไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับสินค้าหรือพัสดุข้างต้น ไม่ว่าบริษัทจะได้ทราบหรือควรทราบ ไม่ว่าจะได้ตรวจสอบพบหรือไม่ก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในทุกกรณี และผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายและการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ใช้บริการตกลงและรับรองว่า กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการนั้นได้บรรลุนิติภาวะและเป็นผู้ที่มีความสามารถโดยชอบตามกฎหมายในการเข้าผูกพันและใช้บริการของบริษัท ส่วนกรณีเป็นองค์กรหรือนิติบุคคล จะต้องดำเนินการโดยผู้แทนหรือตัวแทนที่มีอำนาจกระทำการแทนโดยชอบด้วยกฎหมายด้วย ทั้งนี้หากบริษัทพบว่าผู้ใช้บริการไม่มีคุณสมบัติข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกการให้บริการได้ตลอดเวลา
 • ผู้ใช้บริการตกลงและรับรองว่า ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้แก่บริษัทและหรือ ผู้บริการขนส่งนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ในกรณีที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้บริษัทและหรือผู้บริการขนส่งทราบโดยทันทีตามช่องทางและวิธีการที่บริษัทได้กำหนด
 • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ไม่เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของตนเองไว้เป็นความลับจากบุคคลภายนอกโดยเคร่งครัด หากผู้ใช้บริการเปิดเผยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้กระทำโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของผู้ใช้บริการ และหากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและบุคคลใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 • ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆของบริษัททั้งหมด รวมถึงนโยบายและหรือเงื่อนไขการให้บริการของผู้บริการขนส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกก่อนเริ่มต้นใช้บริการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้ใช้บริการจะใช้บริการตามคู่มือ วิธีการ หรือคำแนะนำของบริษัทเท่านั้น และจะไม่นำเข้าและ/หรือส่งออกซึ่งข้อมูลใด ๆ และ หรือเอกสารใด ๆเข้ามาในระบบ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทโดยประการอันอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ หรือที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟท์แวร์ รวมถึงไม่ใช้บริการของบริษัทผิดวัตถุประสงค์หรือใช้กระทำการในทางที่จะมิชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีที่มีการใช้บริการเพื่อส่งพัสดุในลักษณะฉ้อฉลบุคคลอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับการใช้งานของผู้ใช้บริการนั้นๆ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นการชั่วคราวหรือถาวร เพื่อทำการตรวจสอบ ในกรณีที่ตรวจพบการกระทำผิดจริง บริษัทยังมีสิทธิในการไม่คืนเงินค่าบริการและเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ใช้บริการนั้นได้จนกว่าจะครอบคลุมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นและผู้ใช้บริการตกลงขอสละสิทธิไม่ยกเป็นข้อต่อสู้และไม่ติดใจเรียกร้องใดๆจากการดำเนินการของบริษัทข้างต้นทุกประการ
 • สิทธิและหน้าที่การใช้บริการของผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลภายนอกได้โดยเด็ดขาด
 • ผู้ใช้บริการทราบว่า การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ให้บริการหรือตัวแทนได้กระทำไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือตามข้อมูลหรือตามคำร้องขอที่ผู้ใช้บริการซึ่งได้แจ้งต่อบริษัทหรือผู้บริการขนส่งมีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกประการ
 • การจัดเตรียมและบรรจุสินค้าหรือพัสดุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการและเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการของผู้บริการขนส่งแต่ละรายที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ
 • บริการของบริษัทนั้น เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบหรือแพลตฟอร์มจัดการหลังบ้านออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานจัดการสินค้า คำสั่งซื้อ รวมถึงการเลือกใช้บริการขนส่งต่างๆ ภายในระบบเท่านั้น ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจว่าบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมิใช่ขนส่ง บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการและผู้บริการขนส่ง หรือระหว่างผู้ใช้บริการและลูกค้า หรือในทุกกรณีระหว่างผู้บริการขนส่งกับลูกค้าแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีความรับผิดในทุกกรณี เว้นแต่ตามที่จะได้กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทเท่านั้น

การชำระค่าบริการ

 • ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Wallet) ที่บริษัทยอมรับเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการต้องทำการสำรองเงินภายในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Wallet) ไม่น้อยกว่า 250 บาท ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ ทั้งนี้หากเงินสำรองไว้น้อยกว่า 250 บาท จะไม่สามารถทำการออกเลขพัสดุในการใช้บริการได้ทุกกรณี
 • กรณีเงินภายในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Wallet) ติดลบไม่ว่าในกรณีใด ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการเติมเงินให้ครบจำนวนตามจำนวนเงินสำรองที่บริษัทกำหนดไว้ให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน
 • บริษัทมีสิทธิในการหักเงินค่าขนส่งผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Wallet) ตามข้อมูลพัสดุที่จัดส่งจริงโดยอ้างอิงข้อมูลที่ผู้บริการขนส่งแจ้งให้บริษัททราบได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากผู้บริการขนส่งคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการจะติดต่อและดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการที่ผู้บริการขนส่งแต่ละรายกำหนดเอง ทั้งนี้เมื่อบริษัทได้รับแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้บริการขนส่งแล้ว บริษัทจะหัก/คืนเงินส่วนต่างนั้นเข้าระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Wallet) ของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ถือเป็นความผิดของบริษัทแต่อย่างใด
 • ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการนี้ที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย แม้ต่อมาจะปรากฏว่ามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการป้อนข้อมูลหรือส่งข้อมูลจากผู้ใช้บริการ สำหรับเงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการและอัตราค่าบริการให้เป็นไปตามที่บริษัทจะได้ประกาศหรือกำหนดให้ทราบเป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงค่าบริการต่างๆบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ซึ่งผู้ใช้บริการต้องดำเนินการตรวจสอบค่าบริการให้แน่ใจก่อนการตกลงใช้บริการในแต่ละครั้ง อนึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ตามได้ตลอดเวลา และการยกเลิกหรือระงับการให้บริการนี้ไม่กระทบถึงหนี้ใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท และหนี้ดังกล่าวยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
 • ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการดำเนินการเรียกเก็บเงินและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เพื่อดำเนินการชำระเงินตามเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าผู้ให้บริการจะไม่คืนเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทุกกรณีเมื่อมีการนำพัสดุเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการหรือมีการให้บริการเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
 • ในกรณีที่บริษัทได้รับแจ้งร้องเรียนกรณีผู้รับปลายทางว่าได้รับพัสดุไม่ตรงตามคำสั่งซื้อและ/หรือได้รับพัสดุทั้งที่ไม่ได้มีการสั่งซื้อ ไม่ว่าจะได้รับแจ้งจากช่องทางใดหรือหน่วยงานใด และบริษัทตรวจสอบพบว่ามีผู้รับพัสดุปลายทางคล้ายหรือเหมือนกรณีข้างต้นนี้ ตั้งแต่จำนวน 10% ของพัสดุทั้งหมดในรอบการส่งพัสดุปลายทางนั้น ๆ บริษัทมีสิทธิ์ระงับ/ยึดหน่วงจำนวนเงิน COD ทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้แบบไม่มีกำหนดระยะเวลา จนกว่าผู้รับพัสดุปลายทางหรือผู้เสียหายจะทำการร้องเรียนเพื่อขอเงินคืนและบริษัทได้ข้อยุติในประเด็นดังกล่าวทั้งหมดแล้ว
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินใด ๆ ในกรณีมีการยกเลิกใช้บริการหรือปรับลดบริการลงก่อนครบกำหนดสัญญา (ถ้ามี) และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการใด ๆ คืนไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เว้นแต่การใช้บริการนั้นเกิดจากความรับผิดของบริษัทโดยเจตนา

ทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้า

 • บริษัทเป็นเจ้าของหรือมีซึ่งสิทธิในเนื้อหาและเครื่องหมายการค้า รวมทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผลตามที่ปรากฏในบริการ ระบบ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทั้งหมด ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการ

ขอบเขตความรับผิด

 • การรับผิดของบริษัทจะมีเฉพาะความรับผิดต่อความเสียหายโดยตรงตามกรณีที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้เท่านั้น โดยบริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยทางอ้อม ค่าเสียหายเชิงลงโทษ การสูญเสียผลกำไร และ/หรือความเสียหายที่เป็นผลจากการสูญเสียข้อมูลที่เป็นผลจากการใช้งานและ/หรือการไม่สามารถใช้งานบริการต่อบุคคลใด ๆ
 • หากสินค้าหรือพัสดุมีการขอระงับการจัดส่งระหว่างการขนส่งของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งลูกค้าหรือผู้รับพัสดุให้ดำเนินการปฏิเสธการรับสินค้าหรือพัสดุในทุกกรณีด้วย กรณีสินค้าหรือพัสดุได้ดำเนินการจัดส่งและรับไว้สำเร็จแล้วก่อนหรือไม่ได้มีการแจ้งปฏิเสธรับสินค้าหรือพัสดุ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบการชดเชยความเสียหาย/สูญหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
 • บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะพัสดุหรือสินค้าของผู้ใช้บริการที่ปรากฏข้อมูลการใช้บริการบนระบบของบริษัทเท่านั้น อนึ่งกรณีที่บริษัทต้องรับผิดตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ การรับผิดใดๆของบริษัทจะเป็นการรับผิดตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยตรงเท่านั้นและจำกัดไว้สูงสุดที่ 2,000 บาทต่อพัสดุ และให้ถือว่าบริษัทหลุดพ้นจากความรับผิดทั้งปวงโดยทันทีเมื่อมีการชดใช้ความเสียหายข้างต้น
 • กรณีผู้ใช้บริการประสงค์เคลมสินค้าหรือพัสดุใดๆ ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนดภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการรับพัสดุชิ้นนั้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายใดๆไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตามเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแก่บริษัทโดยสิ้นเชิง
 • บริษัทและผู้ใช้บริการจะไม่ต้องรับผิดในการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการนี้ ถ้าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือผู้ใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  1. การป้อนข้อมูลหรือส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือตัวแทนไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน หรือไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการที่กำหนดไว้
  2. ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลว รวมถึงกรณีระบบที่ผู้ใช้บริการใช้งานไม่เป็นปัจจุบัน หรือเกิดจากการขัดข้องของผู้ให้บริการสาธารณูปโภคอื่นๆ
  3. การที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้
  4. เหตุการณ์อื่นใดที่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท หรือบริการที่ดำเนินการโดยผู้บริการขนส่ง
  5. สินค้าตามข้อ 1. หรือสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทเสี่ยงแตกหักได้ง่าย เช่น แก้ว เซรามิก ไม้ และอื่นๆ รวมถึง ความเสียหายทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก หรือการลบเลือนที่เกิดขึ้นกับภาพอิเล็กทรอนิกส์และภาพถ่าย ข้อมูล ข้อมูลบันทึกอัดเก็บ หรือความบกพร่องหรือความเสียหายลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามธรรมชาติของสิ่งของที่จัดส่งถึงแม้ว่าจะมีการแจ้งให้บริษัทหรือผู้บริการขนส่งทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นหรือไม่ก็ตาม หรือ
  6. การกระทำหรือการละเว้นการกระทำของผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือทำสัญญากับบริษัท เช่น ผู้จัดส่ง ผู้รับ บุคคลที่สาม หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อบทลงโทษ ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก เอกสารหรือสินค้า หรือพัสดุของผู้ใช้บริการที่ถูกยึดโดยหน่วยงานราชการ

การเปลี่ยนแปลง ระงับ ปฏิเสธหรือยกเลิกการบริการ

 • บริษัทสามารถระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรได้ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขการใช้การบริการนี้ก็ตาม และผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้เกินกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
 • หากบริษัทตรวจสอบพบกระทำการหรือดำเนินธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย หรือได้รับการร้องเรียน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอน การกระทำของบริษัทข้างต้นไม่ถือเป็นความรับผิดของบริษัทแต่ประการใด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานานโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทอาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุจำเป็นบางประการ หรือเพื่อการบำรุงดูแลรักษา หรือพัฒนาบริการ ซึ่งรวมถึงเหตุสุดวิสัยหรือข้อบกพร่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า อันอาจจะเกิดจุดบกพร่องของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ การปรับปรุงระบบหรือสิ่งอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการและให้บริการ และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่าบริษัทไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด
 • บริษัทอาจพิจารณายุติการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยทันทีและไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องคืนเงินค่าบริการใดๆที่ได้รับชำระมาแล้วแก่ผู้ใช้บริการ ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้
  1. พบการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย การลามกอนาจารหรือฉ้อโกงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ห้ามซึ่งผิดกฎหมาย ข้อบังคับหรือกฎระเบียบอื่น ๆ
  2. ผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการ หรือเพิกเฉยไม่ทำการสำรองเงิน หรือไม่ชำระเงินค่าบริการให้แก่บริษัทตามกำหนดระยะเวลา
  3. การเพิกเฉย หรือทำละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ เหล่านี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
  4. เมื่อผู้ใช้บริการตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ล้มละลาย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เคยถูกพิพากษาให้รับโทษทางอาญาจำคุกโดยไม่รอลงอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน หรือบริษัทพบว่าผู้ใช้บริการอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เช่น DSI ปปช. หรือ ปปง. เป็นต้น
 • บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด สัญญา และหรือชื่ออื่นใดอันมีความหมายเช่นเดียวกันในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบันและกฎหมาย โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการได้ก่อนการใช้บริการในแต่ละครั้ง
 • กรณีผู้ใช้บริการไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด รวมถึงที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอนาคตก็ตาม กรุณาหยุด ระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการทั้งหมดของบริษัท การตกลงใช้บริการของบริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ณ ขณะนั้นแล้วโดยอัตโนมัติ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566 กรณีมีข้อสงสัยสอบถามกรุณาติดต่อบริษัทในช่องทางต่างๆในวันและเวลาทำการ